Куликович Владимир Иванович

Куликович Владимир Иванович

Должность, ученая степень: доцент, кандидат филологических наук

E-mail: nino1924@mail.ru

Рабочее место: ул. Свердлова 13а, 109-4

Научные интересы: сучасная беларуская арфаграфія, кнігазнаўчыя і лінгвістычныя аспекта беларускага кнігавыдання мовазнаўчай тэматыкі, навукова-папулярныя кнігі і часопісы

Преподаваемые дисциплины: «История книги и издательского дела», «Общий курс редактирования», «Редакторская подготовка научных изданий», «Редактирование справочной литературы», «Агульныя праблемы сучаснага беларускага правапісу»

Основные публикации:
1. Куліковіч, У. І. Практыкум па беларускай арфаграфіі для рэдактараў : вучэбны дапаможнік / У. І. Куліковіч. – Мінск: РІВШ, 2021. – 292 с.
2. Куликович В. И., Подольский Н. А. Тенденции использования иллюстрационного материала в научно-популярном серийном издании // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2023. № 1 (257). С. 133–139.
3. Куліковіч, У. І. «Запаветнае сказанне манголаў»: праблемы перакладу на беларускую мову / У. І. Куліковіч // Матэрыялы ХІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, Мінск, 27–28 красавіка 2023 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; [склад.: Т. У. Карнілава, Г. У. Кірэева; рэдкал.: А. Ю. Кніжнікава (старш.) і інш.]. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2023. – С. 130–136.
4. Куліковіч У. І. «Кулінарныя» словы ў вучэбнай кнізе: практыка стварэння і выкарыстання / У. І. Куліковіч // Тэкст у парадыгме філалагічнай адукацыі: зб. навук. арт. / Брэсц. Ддзярж. ун-т імя А.С.  Пушкіна: пад агул. рэд. Л.І. Яўдошынай. – Брэст: БрДУ, 2022. – Вып. 3. – С. 116–121.
5. Куліковіч У. І. Асноўныя функцыі акута ў п’есе Янкі Купалы «Паўлінка» // Труды БДТУ. Сер. 4, Прынт- і медыятэхналогіі. 2022. № 2 (261). С. 105–111.
6. Куліковіч У. І. Эмацыйная танальнасць верша Янкі Купалы «Мужык» // Беларуская думка. 2022. № 3. С. 12–17.
7. Куліковіч, У. І. Арфаграфія імёнаў гістарычных асоб у «Запаветным сказанні манголаў» / У. І. Куліковіч // Трынаццатыя Танкаўскія чытанні: зборнік навуковых артыкулаў / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал. В.Д. Старычонак [і інш.]; адк. рэд. В.Д. Старычонак. Мінск: БДПУ, 2022. С. 156–160.
8. Куліковіч, У. І. Рэлігійная лексіка ў «Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», як сведчанне поліканфесійнасці грамадства / У. І. Куліковіч // Беларуская думка. – 2021. – № 4. – С. 96–99.
9. Куліковіч, У. І. Акцэнтуацыя ў «Слоўніку цяжкасцей беларускай мовы» / У. І. Куліковіч // Мова – літаратура – культура: матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф. памяці праф. А. Я. Міхневіча, Мінск, 15–16 кастр., 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. А. А. Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 99–104.
10. Куліковіч, У. І. Сістэма абазначэння націску ў беларускай мове / У. І. Куліковіч // Беларускае слова: марфалогія і сінтаксіс: зборнік артыкулаў па матэрыялах Рэспубліканскіх навуковых чытанняў, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафесара Л. І. Бурака, г. Мінск, 25 лютага 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т; Філал. фак.; рэдкал.: А. А. Радзевіч, М. І. Свістунова (адказ. рэд.) [і інш.]; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2020. – С. 69–76.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *